Regulamin obozu żeglarskiego w Bobięcinie

organizowanego przez Stowarzyszenie ProSport

 1. Zadaniem obozu żeglarskiego jest rozwijanie umiejętności żeglarskich.
 2. Przełożonym całego obozu żeglarskiego jest Kierownik Obozu.
 3. Uprawnienia osób pełniących funkcje sterników (wychowawców) opierają się na zasadach dyscypliny pokładowej zgodnie z odnośnymi przepisami.
 4. Uczestnicy obozu zorganizowani są w załogi, których liczebność i stan osobowy ustala Kierownik. Załogami kierują instruktorzy.
 5. Uczestnicy obozu są zobowiązani do:
 •  wypełniania poleceń instruktorów i wychowawców
 •  przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć
 •  przestrzegania zasad higieny osobistej; dbania o porządek.
 •  przestrzegania godzin ciszy nocnej 22:00 – 06:00
 •  podczas zajęć na wodzie uczestnicy muszą mieć na sobie kamizelki asekuracyjne.
 1. Za szkody spowodowane przez uczestników odpowiadają finansowo ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Członków obozu obowiązuje ścisłe przestrzeganie zarządzeń i regulaminów obozu.
 3. Uczestnicy obozu zobowiązani są do stałego udziału we wszystkich programowych zajęciach oraz pełnienia służb jak również wykonywania poleceń przełożonych.
 4. Uczestnicy obozu zobowiązani są do postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki żeglarskiej.
 5. Picie alkoholu lub używanie środków o podobnym działaniu w czasie obozu jest zabronione i może spowodować wydalenie z obozy bez prawa do ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.
 6. Nieprzestrzeganie zarządzeń i przepisów może pociągnąć za sobą konsekwencje dyscyplinarne.
 7. Każdy uczestnik obozu może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w obozie bez prawa do roszczeń z tego tytułu.
 8. Za celowo spowodowane uszkodzenia czy stratę wyposażenia odpowiadają materialnie uczestnicy przed kierownictwem obozu.
 9. Skargi, życzenia i zażalenia uczestnicy obozu składają przez instruktorów do Komandora.
 10. Posiłki spożywają wspólnie na stołówce, gdzie są zobowiązani dbać o pozrądek i spokój w trakcie wszystkich posiłków.
 11. Odwiedziny dziecka powinny zostać wcześniej zgłoszone. Dzieci nie mogą wychodzić same poza obiekt, z wyjątkiem odwiedzin, a tym samym wcześniejszego zezwolenia kierownika. 
 12. Dystans społeczny musi obowiązywać również w trakcie korzystania z pionu sanitarnego.
 13. Uczestnik zobowiązany jest do właściwego i częstego mycia rąk zgodnie z wywieszoną w sanitariatach instrukcją oraz ich dezynfekcji.
 14. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u dziecka (która będzie sprawdzana dwa razy dziennie) opiekunowie zobowiązani są do odbioru dziecka z biwaku jak najszybciej.
 15. Rezerwując miejsce na obozie, akceptujesz wszystkie warunki związane z pobytem dziecka na obozie – w tym kadrę trenerską, nocleg, posiłki oraz regulamin obozu.

Po zapoznaniu się z treścią regulaminu przyjmuję do stosowania.